PMK is A noBAD Friend

FotoK

Flickr of Me: _Kai|Smile_

xem thêm nhiều tác phẩm tại đây My FoTo

cầu Long Biên

Chiều hoàng hôn cùng Long Biên

Biển

Biển Đà Nẵng

Summer Memoir

Sapa

Mây núi cuộn nhau

Góc không nắng

Ngày nắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s